Algemene voorwaarden

 1. Bestelling van goederen brengt aanvaarding mede van onderhavige
  verkoopsvoorwaarden behoudens andersluidende schriftelijke bijzondere
  voorwaarden.

 2. Alle leveringen gebeuren van rechtswege en zonder ingebrekestelling te
  Kuurne, op risico van de koper, zelfs bij franco verzending.

 3. Geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan de volledige
  betaling van hoofdsom en bijhorigheden, zelfs wanneer zij bevestigd
  worden aan of geïncorporeerd worden in gebouwen zowel van koper als
  van derden.

 4. Leveringstermijnen voorzien op bestelbons gelden slechts als aanduiding en
  verbinden geenszins de verkoper. De koper kan in geen geval de ontbinding
  van de overeenkomst noch schadevergoeding vorderen bij niet-naleving van
  de leveringstermijnen.

 5. De leveringen worden geacht aanvaard te zijn indien geen schriftelijke
  klachten worden gedaan binnen de acht dagen van de leveringsdatum.

 6. De koper verbindt zich bij niet-naleving van de bestelling op de
  overeengekomen plaats en tijd tot een schadevergoeding gelijk aan de
  waarde van de bestelde goederen.

 7. Indien de koper weigert de verkochte koopwaren in ontvangst te nemen,
  weigert de prijs te betalen of op een andere manier zijn verplichtingen niet
  nakomt of aankondigt niet te zullen nakomen, hebben wij het keuzerecht
  tussen de ontbinding van de overeenkomst en de gedwongen uitvoering
  van de verbintenis.
  In alle gevallen waarbij de overeenkomst verbroken wordt lastens
  de koper zal de koper gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire
  schadeloosstelling:
  - gelijk aan de totale verkoopprijs, indien de goederen met
  publiciteit van de koper bedrukt zijn.
  - gelijk aan 50% van de verkoopprijs, indien de goederen niet
  bedrukt zijn.
  Indien er wordt besloten tot gedwongen uitvoering van de verbintenis
  hebben wij het recht de uitvoering van onze verbintenis uit te stellen totdat
  de koper ziJn verbintenis volledig heeft uitgevoerd en hebben wij tevens het
  recht alle schade veroorzaakt door de wanprestatie van de koper op hem te
  verhalen.

 8. De koper ontslaat uitdrukkelijk de verkoper van iedere aansprakelijkheid voor
  de schade van welke aard ook aan personen, goederen of dieren die uit het
  zelfs normaal gebruik van de geleverde goederen zouden kunnen ontstaan.

 9. De koper alleen is verantwoordelijk voor de juiste schrijfwijze van zijn
  publiciteitsteksten en namen, zoals deze voor akkoord worden ondertekend
  door de koper na ontvangst van de proefdruk.

 10. Alle facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, contant
  betaalbaar te Kuurne. Elke op haar vervaldag niet of niet-volledig betaalde
  factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een
  nalatigheidinterest opbrengen van 8 % per jaar en dit vanaf de vervaldag
  van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan. In geval
  van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag,
  zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo van rechtswege en zonder
  voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 10 %, bij wijze van forfaitaire
  vergoeding, dit met een minimum van 125,00 € en een maximum van
  2.500,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De niet-betaling
  op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van
  alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk
  opeisbaar.

 11. De overeenkomsten worden gesloten te Kuurne en zijn uitsluitend
  onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting waartoe de
  interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou
  kunnen geven, valt onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van de
  Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, of de Rechtbank van Eerste
  Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, of het Vredegerecht van het
  eerste kanton Kortrijk, tenzij wij verkiezen het geschil aanhangig te maken
  voor de rechtbank van de woonplaats of de zetel van de klant.

Waarom kiezen voor Lorri?

 • Jarenlange ervaring
 • Eigen ontwerpafdeling
 • Gratis proefdruk
 • Alle drukwerk & visuele merchandising

Download onze catalogus

Download Lorri catalogus
Download nu

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan te duiden welke cookies we mogen registreren. Zie cookie statementEnkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen